منطق الطیر عطار

بنام خدا

هر چه آن را پایداری یک دم است   

                                         نیم جو ارزد اگر صد عالم است

از پی یک ساعته وصلی که نیست 

                                      چون نهم بنیاد بر اصلی که نیست

گر تو هستی از مرادی سرفراز 

                                           از مراد یک نفس چندین مناز 

ور شدت از نامرادی تیره حال 

                                        نامرادی چون دمی باشد منال 

    منطق الطیر عطار  2424 - 2421


/ 0 نظر / 36 بازدید