مثنوی و قرآن

چونکه قسام اوست کفر آمد گله \\

صبر باید صبر مفتاح الصله \\

غیر حق جمله عدواند اوست دوست\\

با عدو از دوست شکوت کی نکوست \\

دفتر 5_2358

نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض ..

زخرف 32

/ 0 نظر / 14 بازدید