مثنوی (تعبیر زیبای آیات جدایی از دوستان در قیامت) سوره عبس

بنام خدا

این زمین و سختیان پرده است و بس 

                                    اصل روزی از خدا دان هر نفس 

چون یفر المرء آید من اخیه (1)

                                        یهرب المولود یوما من ابیه 

زآن شود هر دوست آن ساعت عدو 

                                      که بت تو بود و از ره مانع او 

این دم ار یارانت با تو ضد شوند 

                                   واز تو برگردند و در خصمی روند

هین بگو نک روز من پیروز شد 

                                   آنچ فردا خواست شد امروز شد

پیش از آنکه روزگار خود برم 

                                        عمر با ایشان به پایان آورم 

کاله معیوب بخریده بدم 

                                    شکر کز عیبش پگه واقف شدم 

رخت دادم زر قلبی(2) بستدم 

                                   شاد شادان سوی خانه میشدم

شکر که این زر قلب پیدا شد کنون 

                                 پیش از آنکه عمری بگذشتی فزون

یار تو چون دشمنی پیدا کند 

                                        گر حقد و رشک او بیرون زند

نک تو شکر حق کن و نان پخش کن 

                                      که نگشتی در جوال او کهن 

رستی از قلاب و سالوس و دغل 

                                      غر او دیدن عیان پیش اجل

این جفای خلق با تو در جهان 

                                     گر بدانی گنج زر آمد نهان

دفتر پنجم 1490 به بعد 

 (1) - یوم یفر المراء من اخیه - و امه و ابیه - و صاحبته 

و بنیه -      سوره عبس آیات 36 - 34

روزی که گریزد مرد از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش

و فرزندانش 

(2) - قلابی - تقلبی

 

 

 


/ 1 نظر / 38 بازدید
سهیلا

سلام محتواي وبتون عالي بود مرسي _ به اميد ديدار[گل]